Terms of use

VERKOOPSVOORWAARDEN
DRUKWERK EN ONTWERP

ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 1 - De betaling van onze facturen geschiedt contant of per overschrijving.

ARTIKEL 2 - Klachten worden niet meer aanvaard indien zij ons niet binnen de acht dagen ter kennis zijn gebracht. De ter kennisbrenging dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren. Alle latere klachten zijn onontvankelijk.

ARTIKEL 3 - Verwijzend naar de algemene voorwaarden van FEBELGRA behouden wij het recht om bij leveringen van drukwerk een afwijkingstolerantie toe te kennen van 10 à 20 % minder of meer dan de bestelde hoeveelheid naarmate de grootte van de bestelling.

ARTIKEL 4 - Schadevergoeding
Bij annulatie na bestelling zal een schadevergoeding gewettigd zijn van 50 % van het bedrag van de bestelling zonder enige verplichting van onzentwege om de goederen/ het ontwerp te leveren.

ARTIKEL 5 - Ingeval van betwisting en/of niet-betaling van facturen zijn alleen de Rechtbanken van Dendermonde bevoegd.

ARTIKEL 6 - Wanneer één of meerdere facturen niet geregeld worden binnen de 8 dagen na verzending van een aangetekend schrijven, inhoudende de in morastelling van betaling ervan, zal hierdoor voor ons een recht van schadevergoeding ontstaan, waarbij het factuurbedrag forfaitair verhoogd wordt met 25 % en dit met een minimum van 50,00 euro.
Deze verhoging is gerechtvaardigd wegens de last, de moeilijkheden, de kosten van de briefwisseling en tijdverlies, de moeilijkheden van de boekhouding.

ARTIKEL 7 - Er zal ingeval van niet-betaling van een factuur binnen de 30 dagen na de datum van uitschrijving een interest verschuldigd zijn van 12 % tussen de datum van de factuur en de datum van de betaling.

ARTIKEL 8 - Het uitschrijven van een wissel op de koper of cliënt doet geen afbreuk aan de andere bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden.

ARTIKEL 9 - Onze algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden worden door onze cliënten als aangenomen beschouwd, zelfs als ze strijdig zijn met hun algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden.
Bijgevolg zullen we slechts door deze laatste verbonden zijn, indien we deze schriftelijk hebben aangenomen, zo niet gelden onze verkoopsvoorwaarden.


BIJZONDERE VERKOOPSVOORWAARDEN
DRUKWERK EN ONTWERP

ARTIKEL 1 - Wanneer één of meerdere facturen, waarbij de klant van een bepaalde korting geniet niet binnen de 30 dagen betaald zijn, zal de korting als bijkomende fatuur alsnog worden gerecupereerd.

ARTIKEL 2 - De ontwerper (PC GRAPHICS) behoudt ten allen tijde het recht om de geleverde werken als referentie te gebruiken.

ARTIKEL 3 - De leverancier/ontwerper is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten van derden op de aangeleverde materialen (drukklare bestanden of foto's of tekeningen), indien hij te goeder trouw de druk- of reproductieopdracht uitvoerde. Alleen de opdrachtgever is aansprakelijk. Elke betwisting inzake reproductierechten schorst de uitvoering van de opdracht.